18+

Y: แต่จะมีคำว่า ควร ไหม W: มันไม่มีอีกแล้ว เพราะเราไปด้วยกันไง ผมไปด้วยกันอยู่แล้ว ต่อจากนี้ผมจะไม่ทิ้งเค้าสักวินาทีเดียว เคเลยย ไม่ต้องชงกันแล้ว ปีใหม่มาเวย์ใหม่ ชงเองเลย ไม่ต้องรอฟค. #GlycoDuoBrightxYinWar

Y: แต่จะมีคำว่า ควร ไหม

CLICK IMAGE BELOW TO WATCH VIRAL LEAK VIDEOS

W: มันไม่มีอีกแล้ว เพราะเราไปด้วยกันไง ผมไปด้วยกันอยู่แล้ว ต่อจากนี้ผมจะไม่ทิ้งเค้าสักวินาทีเดียว

เคเลยย ไม่ต้องชงกันแล้ว ปีใหม่มาเวย์ใหม่ ชงเองเลย ไม่ต้องรอฟค.

#GlycoDuoBrightxYinWar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: